główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/XII/11 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą w Krakowie

Uchwała Nr 78/XII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 26 października 2011 roku

 
 
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” z siedzibą w Krakowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Wystąpić ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” z siedzibą w Krakowie.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch