główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 77/XI/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów" nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 77/XI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 3 października 2011 roku

 
 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  
Na podstawie art. 7 ust 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje:
 
§ 1 
Zatwierdza się projekt pt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11, okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Złożony przez Gminę Janów wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, został rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym został on zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie jest składana dokumentacja do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach i jednym z wymaganych załączników jest w/w uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Ludwik Heinsch