główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/XI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.

Uchwała Nr 75/XI/ 11
Rady Gminy Janów
z dnia 3 października 2011 roku

 
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego
w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14, ust.1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Janów  Nr 217/XXXVI/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 128 z dnia 25 października 2005 r. dla terenu położonego  w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków.
 
§ 2.
 
Granice obszaru objętego projektem planu określono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Przedmiotem ustaleń planu są treści zawarte w art. 15. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch