główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 74/X/11 w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego".

Uchwała Nr 74/X/11
Rady Gminy Janów
z dnia 6 września 2011 roku

 
 
w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego" 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu pod nazwą: „Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego", którego Liderem będzie Gmina Żarki, a partnerami projektu będą Gmina Janów i Gmina Niegowa.
2. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 — 2013.
 
§ 2
 
1. Szczegółowe warunki realizacji projektu, uprawnienia i obowiązki Lidera i partnerów Projektu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Żarki, a Gminami Janów i Niegowa.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Janów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch