główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 68/X/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji.

Uchwała Nr 68/X/11
Rady Gminy Janów
z dnia 6 września 2011 roku

 
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z poźn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Janów.
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch