główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 67/IX/11 Rady Gminy Janów w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr 67/IX/11
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2011 roku

 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala :
 
§ 1
 
Ustala się formę i zakres informacjio kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.
 
§ 2
 
Informację sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.
1. Część tabelaryczna winna zawierać zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, w szczegółowości załączników określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; w układzie plan na dzień 30 czerwca roku budżetowego:
 
2. Część opisowa winna zawierać:
1)omówienie wszystkich zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonanych zarówno Uchwałami jak i Zarządzeniami Wójta Gminy od początku roku budżetowego do 30 czerwca roku budżetowego.
2)omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch