główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 66/IX/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów.

Uchwała Nr 66/IX/11
Rady Gminy Janów

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów 
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Gminy Janów uchwala: 
§ 1. 
Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wynosi 1,00 zł za każdą godzinę. 
§ 2. 
Traci moc uchwała Nr 53/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów. 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r. 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch