główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 65/IX/11 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr 65/IX/11
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2011 roku

 
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Po zapoznaniu się:
1)  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
2)  ze sprawozdaniem finansowym,
3)  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
4)  z informacją o stanie mienia Gminy,
5)  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
 
udziela sięWójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch