główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 63/IX/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr 63/IX/11
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2011 roku  

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu wydatków budżetu Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch