główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2011 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny

Zarządzenie Nr 58
Wójta Gminy Janów
z dnia  28 kwietnia 2011

w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia  roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Janowie.
 
Na podstawie art. 31 ,art. 33 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. ,207, 233 ,2376, 2377, 2378, 2379, 23710, ustawy z dnia 26 czerwca.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z póź. zm.) zarządzam:
§ 1
W celu zabezpieczenia pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy dostarcza się pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz informuje się go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
§ 2
Pracownikowi dostarcza się środki ochrony indywidualnej, które uzyskały wymagany certyfikat bezpieczeństwa
§ 3
Pracownikowi dostarcza się odzież i obuwie robocze spełniające wymogi określone w Polskich Normach:
1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4
Ustala się stanowiska, określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia , na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 
§ 5

1. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia zgodnie z § 4 wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

2. Wysokość ekwiwalentu uwzględniającą aktualne ceny odzieży i obuwia roboczego na dany rok ustala Wójt .

3. Ekwiwalent pieniężny , o którym mowa w ust.1 wypłacany jest raz w roku , po upływie roku licząc od daty przysługiwania odzieży i obuwia roboczego w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przysługują pracownikowi bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.
 
 
§ 7
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  są używane do czasu utraty ich cech ochronnych i użytkowych.
1. W razie niezawinionego przez pracownika zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej przed upływem okresu ich używalności, pracownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania nowych środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej .
2. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej bez związku z pracą, pracownik otrzymuje nowe odpłatne po cenach aktualnych w dniu nabycia.
3. W razie rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu używalności otrzymanych przedmiotów, pracownik obowiązany jest zwrócić równowartość otrzymanych środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej proporcjonalnie do stopnia zużycia.
4. W razie rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika jest on obowiązany zwrócić równowartość pieniężną środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego z uwzględnieniem stopnia ich zniszczenia.
§ 8
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  przewidzianego dla danego stanowiska.
 
§ 9
Konserwacja przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ich odkażanie, odpylanie, naprawa i pranie należy do obowiązków zakładu pracy.
 
§ 10
Dopuszcza się możliwość zlecenia pracownikowi za jego zgodą, prania odzieży roboczej  we własnym zakresie, o ile nie jest skażona substancjami chemicznymi.
 
§ 11
Za czynności określone w §10 pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Koszty te ustala się w wysokości 10 zł miesięcznie, płatne po zakończeniu półrocza w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
§ 12
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi przechowuje się w miejscach do tego wyznaczonych.
 
§ 13
Zabrania się pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, o których mowa w § 12.
 
§ 14
Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z § 1 i § 4 oraz przewidziane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 15
Zapewnia się  pracownikom niezbędne środki higieny osobistej :
1. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno biurowych poprzez odpowiednie wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
2. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. środki , o których mowa w ust. 2 wydaje się pracownikom raz w roku .
 
§ 16
1. Odpowiedzialnym za odzież i obuwie robocze, za sprzęt ochrony indywidualnej, a w szczególności za :
a.  wydawanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
b.  rozliczanie pracowników z wydanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
c.  sporządzanie raz na w rok imiennych wykazów pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, raz na półroku imiennych wykazów pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za pranie odzieży i naprawę obuwia roboczego,
d.  wyznaczenie miejsc do przechowywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi,
e.  prowadzenie odrębnych kartotek ewidencji i przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ewidencji środków ochrony indywidualnej, w Urzędzie Gminy w Janowie ,
f.  sporządzanie raz na w rok imiennych wykazów pracowników uprawnionych do przydziału środków higieny osobistej i wydawania tych  środków - czynię pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. działalności gospodarczej, rolnictwa oraz spraw organizacyjnych
2. Przygotowanie wypłaty ekwiwalentu za  : używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie i naprawę odzieży i obuwia roboczego z zachowaniem terminów , o których mowa w § 5 i § 11dokonuje pracownik zatrudniony w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. działalności gospodarczej, rolnictwa oraz spraw organizacyjnych.
 
§ 17

1. Pracownicy zatrudnieni na czas określony , w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych będą otrzymywać ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia własnego , za pranie odzieży oraz naprawę obuwia własnego na koniec umowy o pracę.

2. Pracownicy zatrudnieni na czas określony , w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych będą   otrzymywać środki higieny osobistej na koniec umowy o pracę.

§ 18

1. Pracownikowi przebywającemu  na zwolnieniu lekarskim dłużej jak 15 dni w  miesiącu ,

1) przedłuża się o miesiąc okres używalności środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  i obuwia roboczego lub za dany miesiąc traci on prawo do wypłaty ekwiwalentów , o których mowa w § 5,§ 11 oraz środków , o których mowa w § 15

2. Pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym , macierzyńskim , ojcowskim  dłużej jak miesiąc

  1)   przedłuża się o czas tych urlopów okres używalności środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego lub za ten czas traci on uprawnienia do wypłaty ekwiwalentów o których mowa w § 5 ,§ 11 oraz środków , o których mowa w § 15 .
§ 29
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 97 z dnia 15 listopada 2004 roku
 
§ 21
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 28 kwietnia 2011 r.
 
 
 
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2011 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2012 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 166/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego na stanowisku wydawania dowodów osobistych zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1016/SOO/07 z dnia 09.02.2007 r. zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Dokum
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2011 w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2011 r w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynsu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2011 w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/2011 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2011 w sprawie powołania zespołu samooceny
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2011 w sprawie określenia dnia 31 października 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 5 listopada 2011 r. jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnoścą Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 392/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie określenia zasad i przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2011 w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2011 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnego w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości należących do Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paździ
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2011 w sprawie powołania koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2011 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przetargu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2011 w sprawi informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego za
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2011 w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie, Gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, Gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 68/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gm. Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2011 w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/2011 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2011 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2011 w sprawie określenia dnia 2 maja 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 7 maja 2011 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie - użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2011 w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym "Zbieranie Puszek Aluminiowych"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2011 w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2011 w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2011 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w 2011 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2011 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2011 w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 38/2011 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 37/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 36/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 35/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 34/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 33/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 32/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Janów poprzez wykonanie nowego planu.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 31/2011 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 30/2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 29/2011 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sokole Pole
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 28/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 27/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 26/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 24/2011 w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 246/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 23/2011 w sprawie odwołania członka Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 22/2011 w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Janów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.