główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 60/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 60/VIII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 27 maja 2011 roku

 
 
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 143, 144, 145 k.m. 1 obręb Lusławice z uwagi na to, że przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch