główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 59/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną,

Uchwała Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 27 maja 2011 roku

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną
 
 
  Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Z budżetu na 2011 r. udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną w kwocie 20 000,00 zł.
 
§ 2
 
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej (dotacji celowej) określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Janów a Powiatem Częstochowskim.
2. Rada Gminy w Janowie upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy, o której mowa w ust.1.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch