główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 53/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów,

Uchwała Nr 53/VIII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 27 maja 2011 roku

 
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawy   o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 14 ust. 5 i w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U.   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn.  zm./
 
Rada Gminy Janów
Postanawia
 
§ 1.
 
Ilekroć mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Janów.
 
§ 2.
 
Za świadczenia przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej ustala się opłatę dodatkową w wysokości 1,00 zł za godzinę każdego rodzaju zajęć.
 
Świadczenia i usługi realizowane poza podstawą programową /odpłatnie/.
1. Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych.
a/ fachowa opieka pedagogiczna, indywidualne wspomaganie, korygowanie rozwoju dziecka,
b/ adaptacja dzieci w środowisku przedszkolnym,
c/ rozwijanie zdolności twórczych odpowiadające zainteresowaniom dziecka,
d/ wspieranie zainteresowań indywidualnych.
2. Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych i wyjazdów turystycznych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a/ zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy,
b/ zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
 
§ 3.
 
Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców /opiekunów prawnych/ liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
 
 
 
§ 4.
 
Opłatę za świadczenia określone w § 3 obniża się o 25% za drugie dziecko, 50% za trzecie z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.
 
§ 5.
 
Opłaty za świadczenia określone w § 3 wnosi się miesięcznie z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
 
§ 6.
 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni z powodu choroby, poświadczonej zwolnieniem lekarskim opłata, o której mowa w § 3 zostanie obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
 
§ 7.
 
Traci moc Uchwała Nr 150/XVIII/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę Janów.
 
§ 8.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.    
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch