główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie,

Uchwała Nr 52/VIII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 27 maja 2011 roku

 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 5c pkt. 1 art. 58 ust. 1 i 6 art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm./ po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych łączonych szkół.
 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1
 
Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie i Przedszkole w Janowie zgodnie z aktem założycielskim stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zespół jest jednostką budżetową gminy.
 
§ 2
 
Placówki tworzące zespół obejmują swoim zasięgiem terytorialnym dotychczasowe obwody.
 
§ 3
 
Organizację zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.  
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch