główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 49/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,

Uchwała Nr 49/VII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 4 kwietnia 2011 roku

 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
1. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok i nadaje mu się treść:
 
§ 4
Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 511 229,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 301 007,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
2. Uchyla się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2
 
1. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 11 Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia  25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok i nadaje mu się treść:
 
§ 11
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 71 000,00 zł,
2. celową w wysokości 92 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32 000,00 zł,
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch