główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów,

Uchwała Nr 47/VII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 4 kwietnia 2011 roku

 
sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz. U. Nr 170, poz.1218/ oraz § 6 ust.2 i § 7 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
 
Rada Gminy Janów
postanawia:
 
§ 1
 
Wyodrębnić środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli  w wysokości określonej w budżetach placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów.
 
§ 2
 
1. Podziału kwoty tych środków należy dokonać według zasad określonych w regulaminie placówek oświatowych.
2. Z wyodrębnionej kwoty w §1 do dyspozycji dyrektora przeznacza się 70% na doskonalenie nauczycieli i 30% do dyspozycji Wójta dla dyrektorów placówek oświatowych.
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 3
 
1) Wykonanie analizy zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje dyrektor placówki.
2) Wysokość przyznanych środków na dany rok ustala corocznie organ prowadzący.
3) Wysokość przyznanych środków powinna być przedłożona Radzie Pedagogicznej.
 
§ 4
 
Przekazane środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor przeznacza na pokrycie:
-   doradztwa metodycznego nauczycieli,
-  organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
-   przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
-   organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół,
-   organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
-   szkolenia rad pedagogicznych.
 
Ponadto ze środków tych dofinansowuje się w części lub całości:
-   opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
-   opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły/placówki,
-   koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje.
 
§ 5
 
1) Środkami na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w całości dysponuje dyrektor, dla dyrektorów - Wójt. 
2) Priorytety dofinansowania na dany rok szkolny zatwierdza Rada Pedagogiczna.
3) Wysokość dopłat uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w danym roku budżetowym oraz posiadanych środków finansowych.
4) Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami edukacyjnymi szkoły/placówki.
 
Rozdział 2
Zasady i tryb przyznawania dofinansowania
 
§ 6
 
1) Dopłata będzie przyznawana w pierwszej kolejności nauczycielom podejmującym studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły/placówki, licencjatom języków obcych z kwalifikacjami kierunkowymi, realizującymi studia magisterskie odpowiadające potrzebom szkoły/placówki.
2) Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przypadająca rocznie na jednego nauczyciela, nie może przekraczać 30% kwoty opłaty, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych szkoły/placówki i określonych priorytetów.
3) Wypłata dofinansowania do doskonalenia jest przekazywana na konto na podstawie złożonego pisma dyrektora szkoły/placówki. Dofinansowanie szkolenia może być przekazywane na konto instytucji szkolącej.
4) Wysokość dopłat do form doskonalenia zawodowego będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków w danym okresie rozliczeniowym oraz od wagi danego szkolenia dla rozwoju szkoły/placówki oraz zgodności z przedstawionymi priorytetami.
5) Oprócz dofinansowania do kształcenia, dopłaty mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów przejazdu, diety/delegacje/ nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a szczególności podnoszą swoje kwalifikacje.
6) Wnioski o dofinansowanie dopłaty do czesnego i kursy przyjmowane będą przez dyrektora  do 15 września każdego roku na rok następny.
7) Dotowany nauczyciel zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z uczelni o zaliczonym semestrze, bądź oświadczenie na piśmie o kontynuacji studiów. Brak podanych informacji spowoduje wstrzymanie dopłaty do czesnego.
8) W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
9) O dofinansowaniu decyduje Komisja w składzie: Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Komisji Zespołów Przedmiotowych po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
10)Nauczyciel, który korzysta z indywidualnych form doskonalenia zawodowego, może starać się o dofinansowanie, jeżeli otrzymał skierowanie na te formy od Dyrektora szkoły.
 
Rozdział 3
Wymagane dokumenty
 
§ 7
 
Wypłata dofinansowania będzie rozpatrywana tylko wówczas, gdy ubiegający się o dofinansowanie nauczyciel przedłoży następujące dokumenty:
1) Wniosek/podanie o dofinansowanie wraz z akceptacją dyrektora.
2) Zaświadczenie z uczelni o wysokości czesnego.
3) Zaświadczenie o zaliczonym semestrze lub oświadczenie o kontynuacji nauki.
4) Kserokopia dowodu wpłaty.
 
 
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
 
§ 8
 
1) Dopłaty obejmować będą nauczycieli, dla których szkoła/placówka jest głównym miejscem pracy  i nauczyciel jest zatrudniony na co najmniej pół etatu.
2) Nauczyciel któremu przyznano dopłatę do czesnego podpisuje zobowiązanie do przepracowania w szkole co najmniej trzech lat od ukończenia studiów, w przeciwnym razie zwraca dopłatę w pełnej wysokości.
3) W przypadku utraty pracy nie z winy nauczyciela, kwota dopłaty nie podlega zwrotowi.  
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
.
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch