główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 45/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej Janów" w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr 45/VI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2011 roku

 
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej Janów” w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „f” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.159 z późn. zm. ), art.6 ust.1 i art. 22   i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996  o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz.43 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 5,6 i 7 ustawy finansach dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
 
Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Gminy Janów postanawia zlikwidować samorządowy zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej Janów” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki całego mienia samorządowego zakładu budżetowego.
 
§ 2
 
Zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działać będzie pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem będzie realizacja zadań użyteczności publicznej w zakresie utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania gminnych dróg i ulic.
 
§ 3
 
1.   Na pokrycie kapitału zakładowego zawiązywanej Spółki Gmina wniesie wkład niepieniężny w postaci całego mienia samorządowego zakładu budżetowego, w tym majątku trwałego, środków obrotowych oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, zgodnie z księgami rachunkowymi likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego.
2.   Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu budżetowego.
3.   Wysokość kapitału zakładowego Spółki odpowiadać będzie wartości wnoszonego wkładu, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego przejmowanych przez Spółkę.
 
§ 4
 
Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego zostanie zakończona z dniem rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którą zostanie on przekształcony.
§ 5
 
Wykonanie niniejszej uchwały w zakresie podpisania aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia jej udziałów i pokrycia ich wkładem niepieniężnym, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch