główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 44/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR 44/VI/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)


Rada Gminy Janów uchwala:


§ 1.

W Uchwale Nr 20III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
1. uchyla się załącznik Nr 1 i nadaje mu treść jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. uchyla się załącznik Nr 2 i nadaje mu treść jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch