główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 43/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

UCHWAŁA NR 43/VI/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Janów:
1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2. określa inkasentów n/w podatków;
3. określa termin płatności dla inkasentów;
4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.

Zarządza się na terenie gminy Janów pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.

Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się:
1. Mariannie Grzegorczyk na terenie sołectwa Apolonka,
2. Arturowi Słabosz na terenie sołectwa Bystrzanowice,
3. Krzysztofowi Szczepankowi na terenie sołectwa Bystrzanowice Dwór,
4. Krystynie Knysak na terenie sołectwa Czepurka,
5. Adamowi Napora na terenie sołectwa Góry Gorzkowskie,
6. Aleksandrowi Śnieżek na terenie sołectwa Hucisko,
7. Alfredzie Mendakiewicz na terenie sołectwa Janów,
8. Franciszkowi Cieślińskiemu na terenie sołectwa Lgoczanka,
9. Romanowi Hęcińskiemu na terenie sołectwa Lusławice,
10. Sylwii Kozioł na terenie sołectwa Lipnik,
11. Barbarze Tomza na terenie sołectwa Okrąglik,
12. Rafałowi Tomza na terenie sołectwa Pabianice,
13. Krystynie Kozioł na terenie sołectwa Ponik,
14. Mieczysławowi Gałązka na terenie sołectwa Złoty Potok,
15. Jerzemu Miedzińskiemu na terenie sołectwa Piasek,
16. Piotrowi Radosz na terenie sołectwa Śmiertny Dąb,
17. Andrzejowi Marynowskiemu na terenie sołectwa Skowronów,
18. Włodzimierzowi Kozik na terenie sołectwa Siedlec,
19. Agnieszce Brodzińskiej na terenie sołectwa Sokole Pole,
20. Lidii Sytniewskiej na terenie sołectwa Teodorów,
21. Tomaszowi Szecówka na terenie sołectwa Zagórze,
22. Rafałowi Lampa na terenie sołectwa Żuraw.

§ 4.

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Janów podatków.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 17 grudnia 2008 r. nr 217, poz, 4510) oraz uchwała Nr 256/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 223 poz, 4396).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch