główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 42/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży

UCHWAŁA NR 42/VI/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży


Na podstawie art. 12 ust. l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15. art. 40 ust. l art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.)


Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.


Ustala się dla terenu gminy Janów 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.


§ 3.


Traci moc uchwała nr 229/XXXVII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 23 września 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 4.


1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 


 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

Ludwik Heinsch