główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka".

Uchwała Nr 41/VI/11
Rady Gminy Janów
 
dnia 25 lutego 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka”
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
W załączniku do Uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   W rozdziale 4. „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji” po pkt 3. „Budowa placu zabaw – Lgoczanka” dodaje się pkt 4 i 5, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch