główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 40/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 40/VI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2011 roku

 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
 
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420).
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch