główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 38/VI/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie budżetu gminy na 2011 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 524 350,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody bieżące   13 738 151,14 zł
- dochody majątkowe   5 786 198,97 zł


§ 2.


Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 734 572,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące 13 804 150,20 zł
- wydatki majątkowe   6 930 421,91 zł

§ 3.


Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 210 222,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi.

§ 4.


Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 577 229,00 zł i rozchody budżetu w wysokości  2 301 007,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 5.


Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.


1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.


§ 7.


1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.
2. Ustala się dotację dla organizacji pożytku publicznego na działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 50 000,00 zł.


§ 8.


1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 733 520,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 257,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 9.


Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku w kwocie 6 930 421,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 10.


Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 11.


W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2. celową w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 000,00 zł,
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł.


§ 12.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 13.


Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4 445 229,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 210 222,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 235 007,00 zł.


§ 14.


1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.


§ 15.


Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.


§ 16.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch