główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

UCHWAŁA NR 37/V/11
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.)


Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Przyjąć tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjąć szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjąć wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

Ludwik Heinsch