główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015,

Uchwała Nr 36/V/11
Rady Gminy Janów
z dnia 14 lutego 2011 roku

 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
 
Rada Gminy Janów
uchwala :
 
§ 1
 
Przyjąć Wieloletni Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Ludwik Heinsch