główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 35/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą

Uchwała Nr 35/V/11
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 lutego 2011 roku

 
w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
 
Na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44b i art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W §1 uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1 i nadaje mu następującą treść:
1. Sławomir Krzyształowski – przewodniczący
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch