główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 33/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015,

Uchwała Nr 33/V/11
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 lutego 2011 roku

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015 
 
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala: 
 
§ 1. 
 
Uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015 i nadaje mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.  
Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 Uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015 i nadaje mu następującą treść:
㤠3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch