główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Uchwała Nr 32/V/11
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 lutego 2011 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych działki położonej w miejscowości Siedlec, gm. Janów o numerze ewidencyjnym:
 
273/1 k.m 5 o pow. 5,0430 ha
 
 
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00088705/4.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch