główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 24/2011 w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 246/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów.

obrazek
artykuł nr 2

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów

Zarządzenie Nr 256/2009
Wójta Gminy Janów
z dnia 18 czerwca 2009 roku

 
 
w sprawie : uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów
 
 
Na podstawie art.77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr.21 poz.94 ze zmianami ) art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr.223 poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr. 50 poz. 398)
 
 
Wójt Gminy zarządza :
 
§1.
 
 Uchwala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów, zgodnie z załącznikiem Nr.1 do zarządzenia.
 
§2.
 
 Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr. 127/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla Urzędu Gminy Janów.
§3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§4.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 256/2009 - Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów