główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

Uchwała Nr 31/IV/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2010 roku

 
 
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust 2 pkt 2 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr 97/XIV/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów w § 1 wprowadza się następujące zmiany -  § 1 ust. 5 statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów otrzymuje brzmienie:
Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego stosując zasady gospodarki finansowej określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128 poz. 861 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).”
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch

 

Dostępne kategorie:
Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami
Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015
Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok