główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

Uchwała Nr 29/IV/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. z dnia 11 października 2010 r. (M. P. Nr 75, poz. 950) 
Rada Gminy w Janowie uchwala: 
§ 1. 
W Uchwale Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 r. 
1. uchyla się § 1 pkt 2 ust. 4 i nadaje mu brzmienie: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,26 zł. 
2. uchyla się § 1 pkt 2 ust. 5 i nadaje mu brzmienie: - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,55 zł. 
3. w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 r. uchyla się pkt. 2 lit. b) i nadaje mu następujące brzmienie: 
b) równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ciągnika siodłowego /ciągnik + przyczepa/
w tonach
Stawka podatku
w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne
Inne system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.668
1.789
25
31
1.789
1.905
31
36
1.988
2.007
36
 
2.013
2.025
Trzy osie
12
36
2.047
2.208
36
40
2.208
2.209
40
 
2.612
2.831

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami
Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015
Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok