główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami

Uchwała Nr 27/IV/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2010 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).
 
 
Rady Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali między tymi samymi stronami do czasu przyjęcia przez Radę Gminy w Janowie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nie dłużej niż na 3 lata
 
- lokalu o pow. 19 m2  
- lokalu o pow. 22 m2  
 
w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gmina Janów oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/13 k.m.1 o pow. 0,3209 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ1C/00069606/1 będącej własnością Gminy Janów.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch

Dostępne kategorie:
Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami
Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015
Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok