główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 4/III/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 11 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy w Janowie :

1. Komisję Gospodarczą, działającą w zakresie spraw:
a) gospodarki przestrzennej i architektury,
b)   gospodarki terenami komunalnymi,
c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
d)   usług komunalnych,
e) utrzymania dróg,
f) rolnictwa i leśnictwa,
g)   ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
h) gospodarki wodnej i ściekowej,
i)   planowania gospodarczego
 
w składzie:
1) Pan Józef Kawecki
2) Pan Henryk Srokosz
3) Pan Włodzimierz Kozik
4) Pani Alina Kaczmarek
5) Pan Piotr Zatoń
6) Pani Jadwiga Michalik
7) Pan Jerzy Dudek
8) Pan Krzysztof Szczepanek
9) Pan Artur Słabosz
10) Pan Adam Ucieklak
 
2. Komisję Oświaty i Kultury, działającą w zakresie spraw:
a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b)   upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury
 
w składzie:
1) Pani Małgorzata Grzywna
2) Pani Danuta Tomza
3) Pan Paweł Stefaniak
4) Pan Włodzimierz Kozik
5) Pan Henryk Srokosz
6) Pani Alina Kaczmarek
7) Pan Józef Kawecki
8) Pan Piotr Zatoń
9) Pan Artur Słabosz
10) Pan Adam Ucieklak
11) Pani Jadwiga Michalik

3. Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działającą w zakresie spraw:
a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
b)   kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,
c) wykorzystania środków na pomoc społeczną,
d)   przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi
 
w składzie:
1) Pani Danuta Tomza
2) Pani Małgorzata Grzywna
3) Pan Paweł Stefaniak
4) Pan Krzysztof Szczepanek
5) Pan Piotr Zatoń
6) Pan Jerzy Dudek
7) Pan Józef Kawecki
 
4. Komisję Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki, działającą w zakresie spraw:
a) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
b)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
c) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego
 
w składzie:
1) Pan Paweł Stefaniak
2) Pan Henryk Srokosz
3) Pani Danuta Tomza
4) Pan Włodzimierz Kozik
5) Pan Robert Lipowicz
6) Pan Artur Słabosz
7) Pan Krzysztof Szczepanek
8) Pani Małgorzata Grzywna
 
5. Komisję Budżetu i Finansów, działającą w zakresie spraw:
a) budżetu Gminy,
b)   planowania finansowego,
c) finansów Gminy
 
w składzie:
1) Pani Jadwiga Michalik
2) Pan Artur Słabosz
3) Pan Krzysztof Szczepanek
4) Pan Robert Lipowicz
5) Pan Jerzy Dudek
 
§ 2
 
Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i określenie ramowego zakresu jej działania następuje w drodze odrębnej Uchwały.
 
§ 3
 
Radny Rady Gminy może być członkiem nieograniczonej ilości komisji stałych.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie