główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Statut Gminy Janów został przyjęty Uchwałą nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów oraz został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 21 pod pozycją nr 414 w dniu 26 stycznia 2011 r.


Uchwała Nr 8/III/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 11 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami). 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1. 
Uchwala się Statut Gminy Janów, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów (Dz. Urz. Nr 106 z dn. 8.12.2003r.),Uchwała Nr 111/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. Nr 74 z dn. 10.08.2004r.), Uchwała Nr 116/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku (Dz. Urz. Nr 74 z dn. 10.08.2004r.), Uchwała Nr 216/XXXV/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2005 roku (Dz. Urz. Nr 87 z dn. 20.07.2005r.), Uchwała Nr 91/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Nr 29 z dn. 19.02.2008r.), Uchwała Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Nr 145 z dn. 14.08.2009r.). 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie