główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr 9/III/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 grudnia 2010 roku

 
 
w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 
Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.142 z 2001 r, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 
Rada Gminy uchwala:
 
§ 1
 
Radnym Gminy Janów przysługuje  dieta.
 
§ 2
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 1100 zł.
 
§ 3
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 670 zł.
 
§ 4
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej ustala się w kwocie 500 zł.
 
§ 5
 
Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy ustala się w kwocie 470 zł.
 
§ 6
 
Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.
 
§ 7
 
Radny ma prawo do diety tylko z jednego tytułu.
 
§ 8
 
Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje Radnemu, delegowanemu przez Radę Gminy, na ogólnie przyjętych zasadach.
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
  
§ 10
 
Traci moc Uchwała Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 w sprawie  określenia wysokości  diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej oraz Uchwała Nr 8/II/2006Rady Gminy w Janowiez dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.
 
 § 11
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie