główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr 11/III/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 grudnia 2010 roku

 
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz.1223 z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala :
 
§ 1
 
Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia :
- stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 4.410 zł
- stawka dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.500 zł
- stawka dodatku specjalnego w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie  -  1.180 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie -  880 zł
 
§ 2
 
Traci moc Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 5 grudnia 2010 roku.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie