główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr 18/III/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 11 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Janowie uchwala, co następuje: 
§ 1. 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności: 
a) na działalność biblioteczną; 
b) na potrzeby wystaw i galerii; 
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów; 
3. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
4. nieruchomości przeznaczone na prowadzenie nowouruchamianej w roku podatkowym działalności gospodarczej – na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości w tym celu; 
5. nieruchomości wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej; 
6. publiczne place zabaw; 
7. nieruchomości przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, przy wykonywaniu której zatrudniono mieszkańców Gminy Janów na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres 12 miesięcy; Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku zatrudnienia po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały i wynosi 1% podatku od każdego zatrudnionego – w przeliczeniu na pełne etaty; Zwolnienie stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. 
§ 2. 
Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Traci moc uchwała Nr 254/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 
§ 5. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie