główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

Uchwała Nr 19/III/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 11 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) 
Rada Gminy w Janowie uchwala: 
§ 1. 
Uchwała niniejsza: 
1. określa wysokość stawek opłaty targowej; 
2. określa termin płatności opłaty targowej; 
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso. 
§ 2. 
Ustala się wysokość opłaty targowej: 
1. przy sprzedaży obnośnej 6,00 zł 
2. z wozu konnego 7,00 zł 
3. z samochodu o ładowności do 1 tony 25,00 zł 
4. z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą 
- artykuły przemysłowe 30,00 zł 
- artykuły rolne 14,00 zł 
5. przy sprzedaży z budki, straganu za każdy 1 m² zajętej powierzchni – 7,00 zł pow. użytkowej. 
§ 3. 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 699,27zł 
§ 4. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
§ 5. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28. 
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 7. 
Traci moc uchwała Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok. 
§ 8. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych
Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł
Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych
Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie
Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie