główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 2/ I /10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 listopada 2010 roku  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie
  
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
 
§ 1
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Janowie wybra­ny został :
 
Pan Krzysztof Szczepanek
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/
Ludwik Heinsch