główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 324/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 324/XXXVIII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 września 2010 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych działki położonej w miejscowości Złoty Potok, gm. Janów o numerze ewidencyjnym:
 
1259/59 k.m. 14 o pow. 4,9976 ha
 
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00087588/0.
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski