główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 320/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr 320/XXXVIII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 września 2010 roku

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy  w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu dochodów budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Dokonać zmian planu wydatków budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów


 
/-/Sławomir Krzyształowski