główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 319/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr 319/XXXVIII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 września 2010 roku

 
 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. .U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1 
1.   Projekt budżetu opracowuje przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Wójt Gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o:
1)   kierunki polityki społecznej i gospodarczej gminy,
2)  przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego z uwzględnieniem uzasadnionych zmian na rok następny,
3)   zakładany wzrost wynagrodzeń,
4)   prognozowaną inflację,
5)   stawki podatkowe i opłaty zaproponowane przez Wójta Gminy do projektu Uchwały budżetowej,
6)   informacje Ministerstwa Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
7)   informacje o kwotach dotacji celowych na zadania ustawowo – zlecone, zadania własne i zadania realizowane w drodze porozumień,
8)   zawarte umowy i porozumienia,
9)   własne kalkulacje i analizy wykonania budżetu roku bieżącego,
10) Wieloletnią Prognozę Finansową,
11) wnioski Radnych Gminy i Sołtysów z Gminy Janów.
 
§ 2
 
1.   Radni Gminy i Sołtysi przedkładają wnioski do projektu budżetu do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który opracowuje się projekt budżetu.
 
2.   Sołtysi składają wnioski dotyczące funduszu sołeckiego do projektu budżetu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który opracowuje się projekt budżetu.
 
3.  Wszystkie podległe jednostki organizacyjne sporządzają materiały planistyczne do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który opracowuje się projekt budżetu.
 
§ 3
 
1.   Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz uzasadnienia.
 
2.   Projekt uchwały budżetowej określa:
1)  łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2)  łączną kwotę planowanych wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3)  kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwyżki budżetowej wraz ze źródłami pokrycia deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetu,
4)   łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
5)  limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów,
6)   kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (o ile takie wystąpią),
7)   plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
8)   kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych,
9)   plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
10) plan dochodów i wydatków zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( o ile takie wystąpią),
11) kwotę wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (jeżeli na dany rok budżetowy jest on utworzony),
12) kwotę rezerwy ogólnej,
13)  kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
14) wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym,
15) wykaz programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej,
16) kwotę dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani.
 
3.   Projekt uchwały budżetowej może określać:
1)   wysokość udzielanych przez Gminę pożyczek, poręczeń i gwarancji,
2)   kwotę innych rezerw celowych.
 
4.   Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienia dla Wójta Gminy dozwolone ustawą  o finansach publicznych.
 
5.   Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej w art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 
6.   Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 
7.   Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać:
1)   w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2)   w zakresie wydatków – szczegółowe omówienie poszczególnych rodza­jów wydatków  z wyodrębnieniem zadań realizowanych w poszczególnych działach,
3)   omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów,
4)   podsumowanie - zawierające opis materiałów informacyjnych na podstawie, których został sporządzony projekt uchwały budżetowej.
 
§ 4 
1.   Wójt Gminy w terminie do 15 listopada przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 
2.   Przedstawiony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy do czasu podjęcia uchwały budżetowej.
 
§ 5
 
1.   Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów dotyczących uchwalenia budżetu gminy odbywają posiedzenie.
 
2.   Komisje proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązane są do wskazania źródła jego pokrycia. 
3.   Komisje proponujące zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązane są wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
 
4.   Wójt Gminy na podstawie ustaleń z posiedzeń Komisji może wnieść stosowne autopoprawki w projekcie uchwały budżetowej.
 
5.   Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi ewentualne zmiany wynikające z tej opinii.
 
6.   Projekt dotyczący uchwały budżetowej wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z prac Komisji bądź Wójta Gminy zatwierdza na posiedzeniu Komisja Społeczna i Finansów.
 
7.   Zatwierdzony projekt uchwały budżetowej przez Komisje Społeczną i Finansów jest przedkładany Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
8.   Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową.
 
§ 6
 
Traci moc Uchwała nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski