główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 318/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.

Uchwała Nr 318/XXXVIII/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy w Janowie uchwala: 
§ 1. 
1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
2) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Janów 
3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Janów 
4) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły 
3. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów. 
§ 2. 
1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przyznaje się uczniom, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 
§ 3. 
1. Stypendia szkolne przyznaje się w następującej wysokości: 
1) Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniającej przyznania pomocy. 
2) Ustala się dwie grupy dochodowe: 
- grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą do 200,00 zł, 
- grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 200,00 zł. 
3) Wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny ucznia w następujący sposób: 
- grupa I - 85% kwoty zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póź. zm.¹ ). 
- grupa II - 80% kwoty zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póź. zm.¹ ). 
§ 4. 
1. Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach: 
1) zlecenia na zakup rzeczy niezbędnych uczniowi, 
2) pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie i dojazdów do szkoły na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 
3) pokrycia kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych. 
§ 5. 
1. Podstawą wypłacenia stypendium w formie określonej w § 4 ustępie 1 jest udokumentowanie poniesionych wydatków rachunkiem lub fakturą, potwierdzającymi zakup pomocy rzeczowych niezbędnych dla ucznia. 
2. Przez pomoc rzeczową dla ucznia rozumie się: 
1) zakup niezbędnych podręczników 
2) zakup przyborów szkolnych 
3) zakup stroju gimnastycznego 
4) zakup obuwia zmiennego. 
§ 6. 
1. Stypendium szkolne udzielane jest na podstawie wniosku składanego do Urzędu Gminy. 
1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przesyła się do dyrektora danej szkoły celem uzyskania opinii o zasadności udzielania pomocy. 
2) Stypendium szkolne może być również udzielane z urzędu. 
§ 7. 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego przysługuje uczniom w rodzinie których wystąpiło zdarzenie losowe w szczególności zgonu jej członka, pożaru, powodzi, gradobicia i wichury. 
§ 8. 
Zasiłku szkolnego udziela się w trybie przewidzianym w § 6. 
§ 9. 
Wypłata stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, o których mowa w niniejszym regulaminie będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub czekiem gotówkowym w kasie KBS O/Niegowa F/Janów. 
§ 10. 
Traci moc Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów oraz Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 23 września 2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów. 
§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 12. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski