główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka.

Uchwała Nr 316/XXXVII/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 25 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lgoczanka na lata 2010 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski