główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 315/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.

Uchwała Nr 315/XXXVII/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janów”
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W załączniku do Uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janów”, wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 4. „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji” po pkt. 9 „Budowa kanalizacji w miejscowości Janów - osiedle Zaborce oraz ulica Ogrodowa i Częstochowska” dodaje się pkt. 10, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dodaje się rozdział 5 „Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski