główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 314/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 314/XXXVII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu dochodów budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Dokonać zmian planu wydatków budżetu Gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
Uchyla się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski