główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie nr DCZ.712-10/2010 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Janów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 313/XXXVI/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr 313/XXXVI/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

 
w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.)
Na wniosek Wójta Gminy Janów Rada Gminy uchwala :
 
§1
 
W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, obszar Gminy Janów dzieli się na następujące okręgi wyborcze :
1) Okręg Wyborczy Nr. 1, obejmujący obszar sołectw :
Żuraw, Zagórze, Lipnik,
w którym wybiera się dwóch ( 2 ) radnych ;
2) Okręg wyborczy Nr. 2, obejmujący obszar sołectw :
Lusławice, Okrąglik,
w którym wybiera się jednego ( 1 ) radnego,
3) Okręg wyborczy Nr. 3, obejmujący obszar sołectw :
Bystrzanowice, Bystrzanowice – Dwór, Hucisko, Lgoczanka, Sokole Pole, Teodorów ,
w którym wybiera się dwóch ( 2 ) radnych ;
4) Okręg wyborczy Nr. 4, obejmujący obszar sołectw
Czepurka, Pabianice, Piasek, Skowronów,
w którym wybiera się  dwóch ( 2 ) radnych ;  
5) Okręg wyborczy Nr. 5, obejmujący obszar sołectwa
Siedlec,
w którym wybiera się dwóch ( 2 ) radnych;
6) Okręg wyborczy Nr. 6, obejmujący obszar sołectw
Apolonka, Janów, Ponik, Śmiertny Dąb,
w którym wybiera się trzech ( 3 ) radnych ;
7)Okręg wyborczy Nr. 7, obejmujący obszar sołectwa
Góry Gorzkowskie, Złoty Potok,
w którym wybiera się trzech ( 3 ) radnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
Traci moc uchwała nr 276/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku  w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.
2. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski