główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze

Uchwała Nr 303/XXXV/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 22 lipca 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze.  
2. Informację, o której mowa w ust.1 sporządza się w formie tabelarycznej oraz opisowej.
3. Część tabelaryczna winna zawierać w szczególności:
a)   plan i wykonanie dochodów wg źródeł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
b)   plan i wykonanie dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji i innych pozyskanych środków
c)   wykonanie wydatków, w takiej samej szczegółowości jak załącznik z wydatków do uchwały budżetowej
d)   wykonanie wydatków inwestycyjnych
e)   wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
f) wykonanie dochodów i wydatków zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
g)   plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
4. Część opisowa winna zawierać w szczególności:
a)   analizę wykonania planu dochodów i wydatków
b)   omówienie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych
c)   informację z realizacji planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Janów
d)   omówienie przychodów i rozchodów z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów
e)   stan należności, w tym wymagalnych
f) stan zobowiązań wg tytułów dłużnych, w tym wymagalnych.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr 99/XVII/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
 
§ 3
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 312/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarsk
Uchwała Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze.
Uchwała Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec
Uchwała Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw".
Uchwała Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".
Uchwała Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komu
Uchwała Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.
Uchwała Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.
Uchwała Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze
Uchwała Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.
Uchwała Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach