główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 384/2010
Wójta Gminy w Janowie
z dnia 13 lipca 2010 roku

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
 
§ 1
 
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami gminy Janów, organizacjami pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010
 
§ 2
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 lipca 2010 r. do 19 lipca 2010 r.
 
§ 3
 
1. Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2. Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
3. Organizacje pożytku publicznego, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego w roku 2009 o przeprowadzanych konsultacjach zostaną powiadomione telefonicznie.
 
§ 4
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Rafał Strzelczyk.
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ mgr Adam Markowski
Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 430/2010 w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 429/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 428/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 427/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 426/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 423/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 422/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 421/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 420/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 419/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 418/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 417/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 416/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 415/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 414/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 413/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 412/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 392/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 411/2010 w sprawie: wyznaczenie na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 410/2010 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 409/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 408/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 407/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 406/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 405/2010 w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 404/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 403/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 402/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 401/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 400/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 399/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 398/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Pani Iwony Gaudy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 397/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 396/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego z
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 395/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofertowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 394/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 393/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 393/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 392/2010 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 391/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 390/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 389/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 388/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 387/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 386/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 385/2010 w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarkie oraz higiena osobista
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 384/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 383/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 382/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 381/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 380/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 379/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 365/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 377/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 376/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 375/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 374/2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 373/2010 w sprawie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura SpisowegoJanów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 372/2010 w sprawie powołania gminnego lidera Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 371/2010 w sprawie: powołania gminnej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w maju 2010 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 370/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 369/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 368/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 367/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 366/2010 w sprawie: powołania gminnej komisji ds. ustalania i szacowania szkód w gospodarstwach domowych, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w maju 2010 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 365/2010 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 364/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 363/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 362/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 361/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 360/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 359/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 358/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 357/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 356/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 355/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 354/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 353/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 352/2010 w sprawie: powołania Komisji Gminnej do szacowania powstałych start oraz kosztów poniesionych w wyniku gwałtownego ataku zimy (oblodzenia) i skutków awarii sieci energetyczn
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 351/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 350/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 349/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 348/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 347/2010 w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 346/2010 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 345/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 344/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 343/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 342/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 341/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 340/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 339/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 338/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 337/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 336/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 335/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 334/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 333/2010 w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 332/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego na stanowisku wydawania dowodów osobistych zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1016/SOO/07 z dnia 09.02.2007 r. zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Doku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 331/2010 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 330/2010 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 305/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow