główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2010

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2010

  Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 382 854,01 zł w tym:

- dochody bieżące   13 124 911,01 zł
- dochody majątkowe 3 257 943,00 zł
 
 
 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 888 663,01 zł, w tym:
 
- wydatki bieżące   14 340 406,01 zł
- wydatki majątkowe 4 548 257,00 zł
 
 
Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2 505 809,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi.
 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 784 000,00 zł  i rozchody budżetu w wysokości  2 278191,00 zł
 
 
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową na inwestycje dla zakładu budżetowego
 
 
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku
 
Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu  w wysokości 25 000,00 zł.
 
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 754 000,00 zł
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 224 252,00 zł
3. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71 280,00 zł
 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010roku w kwocie 4 548 257,00 zł
 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
 
 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości 60 000,00 zł.
celową w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5 784 000,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00zł.  
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 505 809,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 278 191,00 zł.
 
 
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 500 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.
 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.